Phân tích kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm

Căn cứ Luật An Toàn Thực Phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc Hội ngày 17/06/2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm: có quy định rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam;…