Dịch vụ khác

  1. Nhận xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm định kỳ và nhận mẫu thực phẩm đi gửi tại Trung tâm kiểm nghiệm được công nhận.
  2. Nhận làm biển hiệu công ty, in nemcard
  3. Nhận làm khắc dấu công ty, dấu tên cá nhân