hướng dẫn tự công bố thực phẩm

Hướng dẫn tự công bố sản phẩm

1. Thủ tục Tự công bố sản phẩm thực phẩm (sản xuất trong nước): Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Bản tự công bố sản phẩm. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm…